ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 3
وزن: 212 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 109,000 3,000
1399/04/10 106,000 1,000
1399/04/09 105,000 0
1399/04/08 105,000 0