ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 8
وزن: 566 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 118,000 3,000
1399/04/10 115,000 2,000
1399/04/09 113,000 0
1399/04/08 113,000 0