قیمت میلگرد آجدار حسن رود

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه حسن رود

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار حسن رود 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد سایز 8 حسن رود

استاندارA2 - 4/7 کیلوگرم
28,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
10

قیمت میلگرد سایز 10 حسن رود

استاندارA2 - 7 کیلوگرم
28,1000تومان
1402/03/18
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 حسن رود

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
27,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 حسن رود

استاندارد A3 - 13/7 کیلوگرم
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 حسن رود

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 حسن رود

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 حسن رود

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

میلگرد آجدار حسن رود

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!