میلگرد آجدار حسن رود

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه حسن رود

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار حسن رود
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار حسن رود

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!