اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت شیت آلومینیوم1050،بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 3 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.6

قیمت شیت آلومینیوم1050،بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 4 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 5.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 11.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت شیت آلومینیوم 1050، بنگاه

کارخانه پارس آلومان کار - 16.5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!