تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 20
وزن: 270 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 49,700,000 100,000
1400/08/04 49,900,000 100,000
1400/08/03 49,800,000 0
1400/08/01 49,800,000 0