تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 24
وزن: 369 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 62,100,000 100,000
1400/08/04 62,000,000 0
1400/08/03 62,000,000 0
1400/08/01 62,000,000 0