تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 27
وزن: 433 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 60,020,000 14,000,000
1399/04/09 46,020,000 1,000,000
1399/04/08 45,020,000 0
1399/04/07 45,020,000 0