تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 27
وزن: 434 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 70,100,000 100,000
1400/08/04 70,100,000 100,000
1400/08/03 70,000,000 0
1400/08/01 70,000,000 0