میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/07/06 42,000 50
1398/07/01 41,950 450
1398/06/31 41,500 0
1398/06/30 41,500 0