میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ابرکوه
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 79,800 2,700
1399/04/04 82,500 19,800
1399/02/07 62,700 4,100
1399/02/02 58,600 500