میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 14
وزن: 14/8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 64,000 0
1398/12/22 64,000 0
1398/12/21 64,000 3,000
1398/12/20 61,000 1,000