میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 16
وزن: 19/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 91,500 3,000
1399/04/14 88,500 3,000
1399/04/12 85,500 2,000
1399/04/11 83,500 1,000