میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 22
وزن: 37 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 70,000 2,000
1399/03/11 72,000 2,000
1399/03/10 74,000 1,500
1399/03/08 72,500 1,000