میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 129,500 500
1399/10/25 130,000 0
1399/10/24 130,000 2,500
1399/10/23 132,500 0