میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 16
وزن: 17/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 64,000 0
1398/12/21 64,000 1,500
1398/12/20 62,500 0
1398/12/19 62,500 0