میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 18
وزن: 22/1 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 101,000 8,400
1399/04/15 92,600 7,600
1399/04/14 85,000 2,500
1399/04/09 82,500 0