میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 22
وزن: 35/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/11 69,500 0
1399/03/10 69,500 0
1399/03/07 69,500 500
1399/03/06 69,000 1,000