میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 65,200 0
1398/12/21 65,200 2,100
1398/12/19 63,100 0
1398/12/17 63,100 0