میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/08 106,500 2,000
1399/09/05 104,500 5,500
1399/09/03 110,000 1,500
1399/09/02 111,500 1,000