میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/16 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/10 73,700 1,500
1399/03/07 72,200 800
1399/03/06 71,400 900
1399/03/03 70,500 2,500