میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 23/28 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 92,000 4,600
1399/04/14 87,400 5,400
1399/04/11 82,000 1,000
1399/04/10 81,000 3,000