میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 28/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 92,000 10,000
1399/04/11 82,000 1,000
1399/04/10 81,000 3,000
1399/04/09 84,000 0