میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 22
وزن: 32/160 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 69,000 1,000
1399/03/11 70,000 2,000
1399/03/10 72,000 2,000
1399/03/03 70,000 4,000