میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 62,800 1,300
1398/12/19 61,500 6,800
1398/12/07 68,300 2,000
1398/12/06 70,300 7,500