میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 84,100 2,400
1399/04/07 81,700 9,200
1399/03/31 72,500 3,100
1399/03/18 69,400 2,200