میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 62,800 1,300
1398/12/19 61,500 8,800
1398/12/06 70,300 7,500
1398/11/30 62,800 2,000