میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/05/06 174,000 500
1400/05/05 173,500 3,000
1400/05/04 170,500 1,000
1400/05/03 169,500 0