میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 29/64 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 93,000 11,800
1399/04/10 81,200 1,200
1399/04/09 80,000 500
1399/04/04 80,500 8,000