میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 35/76 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 79,000 0
1399/04/09 79,000 600
1399/04/04 79,600 8,600
1399/03/27 71,000 2,100