میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
سایز: 25
وزن: 46/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 60,500 1,000
1398/12/17 61,500 1,000
1398/12/14 62,500 500
1398/12/13 63,000 200