میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 86,500 2,000
1399/04/11 84,500 1,000
1399/04/10 83,500 0
1399/04/09 83,500 0