میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 65,000 0
1398/12/22 65,000 0
1398/12/21 65,000 3,000
1398/12/20 62,000 1,000