میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18/96 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/04 85,100 7,100
1399/03/27 78,000 3,300
1399/03/19 74,700 800
1399/03/18 73,900 500