پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یاران
ضخامت: 2
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 21,000 0
1401/05/12 21,000 0
1401/05/11 21,000 500
1401/05/10 21,500 200