پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یاران
ضخامت: 2.5
وزن: 9.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 20,500 1,100
1401/05/25 21,600 0
1401/05/24 21,600 0
1401/05/23 21,600 200