میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 101,500 10,000
1399/04/16 91,500 12,000
1399/04/10 79,500 0
1399/04/09 79,500 100