پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 2
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 21,000 200
1401/05/25 21,200 0
1401/05/24 21,200 0
1401/05/23 21,200 200