قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت : 2
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/09/09 37,000 0
1402/09/08 37,000 500
1402/09/07 36,500 0
1402/09/06 36,500 0