قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 2
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/16 37,600 400
1402/03/11 38,000 0
1402/03/10 38,000 0
1402/03/09 38,000 0