قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×50

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 3
وزن: 28 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/18 37,600 0
1402/03/17 37,600 0
1402/03/16 37,600 400
1402/03/11 38,000 0