پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 4
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,000 500
1401/05/12 23,500 0
1401/05/11 23,500 500
1401/05/10 24,000 0