اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
1000×2000
38,6000تومان
1402/03/17
توضیحات
2
2500×1250
37,6000تومان
1402/03/17
توضیحات
3
1000×2000
37,6000تومان
1402/03/17
توضیحات
3
2500×1250
35,7500تومان
1402/03/17
توضیحات
3

قیمت ورق سیاه برشی3 میل ابعاد6000×1500

بنگاه تهران - 212 کیلوگرم
6000×1500
35,2000تومان
1402/03/17
توضیحات
4

قیمت ورق سیاه برشی4 میل ابعاد2500×1250

بنگاه تهران - 100 کیلوگرم
2500×1250
35,3000تومان
1402/03/17
توضیحات
4

قیمت ورق سیاه برشی4 میل ابعاد6000×1500

بنگاه تهران - 285 کیلوگرم
6000×1500
36,0500تومان
1402/03/17
توضیحات
5
6000×1500
35,200650تومان
1402/03/17
توضیحات
6
6000×1500
35,000100تومان
1402/03/17
توضیحات
8
6000×1500
35,000100تومان
1402/03/17
توضیحات
10
6000×1500
35,000100تومان
1402/03/17
توضیحات
12
6000×1500
35,000100تومان
1402/03/17
توضیحات
15

قیمت ورق سیاه برشی 15 میل ابعاد6000×1500

بنگاه تهران - 1060 کیلوگرم
6000×1500
35,000100تومان
1402/03/17
توضیحات

-

ورق سیاه فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!