پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 2
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 21,500 500
1401/05/12 21,000 400
1401/05/11 21,400 100
1401/05/10 21,500 0