پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 4
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 23,000 500
1401/05/25 23,500 0
1401/05/24 23,500 0
1401/05/23 23,500 0