قیمت تیرآهن 16 ذوبی بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
ضخامت:
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 4,770,000 20,000
1402/06/30 4,750,000 30,000
1402/06/29 4,780,000 10,000
1402/06/28 4,790,000 0