تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 16
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/19 22,500,000 500,000
1399/05/15 23,000,000 400,000
1399/05/14 23,400,000 100,000
1399/05/13 23,500,000 0