ورق

لیست قیمت روزانه ورق
ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
ضخامت:
0.3
ضخامت:
0.4
ضخامت:
0.45
ضخامت:
0.47
ضخامت:
0.48
ضخامت:
0.5
ضخامت:
0.55
ضخامت:
0.6
ضخامت:
0.7
ضخامت:
0.8
ضخامت:
0.9
ضخامت:
1
ضخامت:
1.25
ضخامت:
1.5
ضخامت:
2
ضخامت:
2.5
ضخامت:
3
ضخامت:
4
ضخامت:
5
ضخامت:
6
ضخامت:
8
ضخامت:
10
ضخامت:
12
ضخامت:
15
ضخامت:
20
ضخامت:
25
ضخامت:
30
ضخامت:
40
چاپ صفحه
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳