ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 8
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/03 60,200 800
1398/03/20 61,000 1,600
1398/03/19 62,600 800
1398/03/13 63,400 1,100