ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 12
وزن: 1130 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/01/25 112,500 5,000
1398/12/20 117,500 7,600
1398/12/07 125,100 0
1398/12/06 125,100 21,100