ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 1884 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/20 104,500 3,500
1399/01/25 101,000 10,000
1398/12/20 111,000 6,100
1398/12/07 117,100 19,100