ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 30
وزن: 2826 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/20 104,500 6,500
1398/12/20 111,000 7,100
1398/12/07 118,100 0
1398/12/06 118,100 20,100