ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 1
وزن: متر مربع 7.8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 229,000 8,000
1399/09/11 221,000 0
1399/09/10 221,000 3,500
1399/09/09 224,500 0