ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 1.5
وزن: متر مربع 11.7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 228,000 7,000
1399/09/11 221,000 0
1399/09/10 221,000 4,000
1399/09/09 225,000 0