ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 20
وزن: 1420 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/18 105,000 2,000
1399/02/30 107,000 0
1399/02/29 107,000 0
1399/02/28 107,000 2,000