ورق سیاه شیت فابریک انبار اصفهان

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 12
وزن: 848 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/04 57,300 500
1398/09/03 56,800 1,000
1398/09/02 55,800 1,000
1398/08/20 54,800 500