ورق سیاه رول بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2
وزن: 19000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/04 116,000 15,000
1399/02/30 101,000 1,000
1399/02/29 102,000 0
1399/02/28 102,000 3,000