ورق سیاه رول بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2
وزن: 19000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/04 112,000 14,000
1399/02/30 98,000 0
1399/02/29 98,000 0
1399/02/28 98,000 3,000